Van xiên điều khiển bằng khí nén DN50 (van chữ Y)

Liên hệ

DN50 ~ 2 inch
Kết nối ren
Bầu nhựa -Bầu Inox